Ива Димановска

Креативното дело, пред се е средство за луѓето се поврзат,тоа е далеку од делото во кое творецот ги излил своите комплекси и хирови,делото пред се е мајсторска конструкција,која е работено се сето она кое е најинтимно сврзано за работата, истражувањето и создавањето на сите луге од неговото време. Делото и конзументот се поврзани,таа интеракција создава енергија која во исто време е СИНЕРГИЈА – кохезивен елемент на творецот со делото,гледачот со делото,творецот со гледачот.

– Провокација на креативни размислувања, дизајнерски и ликовни решенија врз креативните индустрии во Македонија и пошироко;
– Развој во насоки за потикнување и подршка на континуирано одржлив културен развој во современите креативни индустрии во Македонија;
– Трансфер на впечатоци, искуства и знаење за понатамошни проекти;
– Можност за промоција на своите призводи, зголемување на препознатливоста и имиџот.