Фотографија-објект

9-Martin-Manojloski

Мартин Манојлоски, студент. Михајло Павичевиќ, студент. Делото Фотографија-објект вклучува имитација на двостран ѕид кој на едната страна содржи современи фотографии, со современа тематика, а на другата страна контрадикторно-ретро, црно-бели фотографии. Сите фотографии содржат тродимензионален елемент плус, кој го надополнува концептот и дава една друга димензија на фотографијата како медиум.