GAME BOARD ON

1-Archona-Games---Small-Star-Empires 3-Lyxn-Animation-Studios---Potion-Motion

2-Final-Frontier---Rise-to-Nobility

BOАRD GAME ON! (Мултимедијален проект – изложба на Archona Games, Final Frontier Games и Lynx Animation Studios; проекција, предавање и простор за играње на друштвени игри). Автор: Катарина Блажевска Угарковиќ (продуцент), соработници: Марко Угарковиќ (продуцент), Марио Савовски (дизајнер на игри), Archona Games (студио за игри), Final FrontierGames (студио за игри), Lynx Animation Studios(студио за анимација и игри). Друштвените игри се форма на уметност која се создава со помош на имагинацијата. Преку предавање за креирање и продукција, се прави обид да се привлечат голем број на заинтересирани гејмери да се занимаваат со создавање на друштвени игри, како аматерски, така и професионално.