Кети Талевска

2-Video-rabotilnica 1-Keti-Taleska

Кети Талевска, фотограф и видео-монтажер. Работилница за видео-монтажа, претставување на основните алатки за видео-монтажа. Создавање на конечен видео-запис од веќе снимени материјали. Компјутерска изработка на видео во програмата AdobePremiere.