МемоАрх

1-memo-1 2-Memo-finalno-1

МемоАрх. Автор: м-р Екатерина Намичева, архитект, соработник: проф. д-р Петар Намичев, универзитетски професор. Преку експериментална интерактивна поставка на илустрации од фасадните решенија на палатите и нивна графичка обработка, би се раширила меморијата за палатите и заинтересираноста за нив меѓу младите. Проектот MemoArch (МемоArch) се фокусира на ширење на меморијата за скопските палати од почетокот на 20 век меѓу младата популација.  Инволвирање на посетителите во процесот на меморирање на сегменти од палатите во Скопје преку интерактивна едукативна поставка.