Изложби

Агро дизајн (Грција)

Изложба-проект: Agrodesign, Лабораторија за идустриски дизајн, Школо за визуелни и применети уметности, Универзитет Аристотел, Солун, Грција. Соработници: Д-р Георгиос Лиамадис, доцент, раководител на Лабораторијата за индустриски дизајн, Аристотел Универзитет. Истражувачи-соработници: Евгенија Фалиариду и Пенелопе Пападимитраки, Лабораторија за индустриски дизајн. Лабораторијата…

Факултет за арт и дизајн (ЕУРМ)

Факултетот за арт и дизајн е основан во 2006 година како прв  приватен и единствен  од ваков  вид  во земјата, кој продуцира  високо-образовани кадри  од областа на дизајнот на прв и втор циклус на студии. Факултетот за арт и дизајн…

Факултет за дизајн и архитектура (УАКС)

Изложбата на УАКС/UACS се состои од избор на најдобри проектни семестрални задачи на студентите од прва до петта година од предметите при Факултетот за архитектура и дизајн (ФАД). ФАД ќе се претстави со студентски проекти, меѓу кои и интернационални проекти…

Студио дизајн 2 (Косово)

Изложба: Универзитет за бизнис и технологија, Факултет за архитектура и урбано планирање, Приштина, Косово. Тема: Студиo дизајн 2, 4. семестар, додипломски студии Тип на градба: Културен објект Професори: Арбер Садики, Бануш Шикериу Студенти: Рина Кадриу, Бехар Незирај, Газменд Абази, Егзон…

Архитектонски Факултет, Студентско аталје (УКИМ)

Проф. Елизабета Аврамовска, со соработниците Миа Шириќ –апсолвент на Архитектонски факултет, диа. м-р Илчо Илиевски и дипломираниот монтажер м-р Зоран Чаневски,  ќе ја претстави својатаработа на Архитектонскиот факултет во Скопје при УКИМ преку два предмета: Ликовно изразување и видео и…

Изложба на Гезим и Арбер Архитекти – (Швајцарија/Косово)

Институција: Универзитет за бизнис и технологии, Факултет за архитектура и урбано планирање, Приштина Тема: Студио дизајн 2, дипломска работа. Вид на градби: културни градби. Професори: Арбер Садики и Бануш Шигериу. Студенти: Рина Кадриу, Бехар Незирај, Газменд Абази, Егзон Никчи, Ендрит…