Студентски

Факултет за арт и дизајн (ЕУРМ)

Факултетот за арт и дизајн е основан во 2006 година како прв  приватен и единствен  од ваков  вид  во земјата, кој продуцира  високо-образовани кадри  од областа на дизајнот на прв и втор циклус на студии. Факултетот за арт и дизајн…

Факултет за дизајн и архитектура (УАКС)

Изложбата на УАКС/UACS се состои од избор на најдобри проектни семестрални задачи на студентите од прва до петта година од предметите при Факултетот за архитектура и дизајн (ФАД). ФАД ќе се претстави со студентски проекти, меѓу кои и интернационални проекти…

Архитектонски Факултет, Студентско аталје (УКИМ)

Проф. Елизабета Аврамовска, со соработниците Миа Шириќ –апсолвент на Архитектонски факултет, диа. м-р Илчо Илиевски и дипломираниот монтажер м-р Зоран Чаневски,  ќе ја претстави својатаработа на Архитектонскиот факултет во Скопје при УКИМ преку два предмета: Ликовно изразување и видео и…